Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Östersunds jaktskytteklubb

 

1 § Ändamål

Östersunds Jaktskytteklubb, nedan benämnd jaktskytteklubben har till ändamål att genom bedrivande av organiserad jakt- och sportskytteverksamhet verka för medlemmarnas utveckling och förkovran inom skyttets område.

 

 

2 § Medlemskap

Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord framställan som skall åtföljas eventuell inträdesavgift, därest sådan är fastställd å ordinarie årsmöte.

 

Som medlem skall kunna antagas varje person med intresse för skytte och som är beredd att stödja klubbens ändamål. Framställning om inträde må dock ej beviljas, om det framkommer att den inträdessökande häftar i skuld till annan förening för årsavgift eller annan i vederbörande förenings stadgar fastställd avgift, förfallen till betalning under sistförflutna år.

 

Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot.

 

Genom beslut å ordinarie årsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.

 

 

3 §

Medlem, som vill utträda ur jaktskytteklubben, gör anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från sitt medlemskap.

 

Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.

 

 

4 §

Medlem, som icke i stadgeenlig ordning erlagt årsavgift eller eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur jaktskytteklubben.

 

Frågan om uteslutning av medlem får icke företagas till slutligt avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig i ärendet. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak skriftligen meddelas vederbörande medlem.

 

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgad årsavgift åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om förfallen avgift erlägges inom on månad efter det att medlemmen tillställts meddelande om beslutet.

 

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan jaktskytteklubben och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.

 

 

5 § Medlemsavgifter och medlemskort

Medlem erlägger årsavgift med det belopp, som vid ordinarie årsmöte bestämmes. Avgiften erlägges per år och betalning sker på sätt som styrelsen bestämmer.

 

Ständig ledamot är befriad från avgifter.

 

Så snart årsavgiften erlagts skall medlemskort utfärdas, vilket icke får utlånas eller bortgivas.

 

 

6 § Deltagande i uppvisningar och tävlingar

Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera jaktskytteklubben vid tävlingar eller uppvisningar.

 

 

7 § Styrelsen

Jaktskytteklubbens angelägenheter skall handhas av en styrelse, bestående av ordförande och sex övriga ledamöter jämte tre suppleanter. Ordföranden utses för ett år i taget och de övriga ledamöterna jämte suppleanterna för två år i taget. Första gången val förrättas enligt dessa stadgar skall dock tre ledamöter samt en suppleant utses för en tid av ett år.

 

Samtliga styrelsemedlemmar liksom suppleanterna utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

 

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och materielförvaltare.

 

Styrelsen är beslutsför då ordföranden (eller vice ordförande) samt minst två övriga ledamöter (eller suppleanter) är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal den mening ordföranden biträder.

 

 

 

8 §

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.

 

Ordföranden äger att ensam besluta om kallelse men är även pliktig att kalla till sammanträde, när minst två av de övriga ledamöterna det begär.

 

Föreligger hindar för ledamot att närvara vid sammanträde, skall, han, så snart dan omständigheten blir för honom känd, härom underrätta ordföranden, som då har att kalla suppleant.

 

Vid styrelsens sammanträde skall protokoll föras.

 

 

9 §

Styrelsen skall verka för jaktskytteklubbens framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

 

Ordföranden är jaktskytteklubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock – om icke särskilda skäl för avvikelser föreligger - nedan angivna åliggande bör tillkomma sekreteraren, kassören och materialförvaltaren, nämligen

 

Sekreteraren: l) upprätta och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, 2) registrera och förvara inkommande skrivelser samt föranstalta om deras handläggning, 3) om ordföranden ej annorlunda bestämmer underteckna alla utgående skrivelser samt förvara kopior av dessa, 4) sammanställa och förvara resultatlistor från jaktskytteklubbens tävlingar samt 5) upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

 

Kassören: 1) uppbära alla avgifter (anslag) samt verkställa alla utbetalningar, för jaktskytteklubben, dock att utbetalningar skall attesteras av ordföranden, 2) föra fullständig kassabok över jaktskytteklubbens räkenskaper, 3) föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även skall införas av klubben förvärvade priser, 4) om styrelsen ej annorlunda bestämmer förvara nämnda priser samt 5) till betryggande belopp försäkra jaktskytteklubbens anläggningar, materiel, priser och övriga tillhörigheter.

 

Materialförvaltaren: 1) omhänderha all material och svara för att densamma är i brukbart skick, 2) vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av material samt 3) biträda kassören vid upprättande och förande av inventarieförteckning.

 

 

10 §

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltning.

 

 

11 § Möten

Med jaktskytteklubben hålles dels ordinarie årsmöte och dels, när så påfordras, extra möten.

 

Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande av att kallelse skall utfärdas, antingen genom annons i såväl Östersunds-Posten som Länstidningen eller genom personlig kallelse, minst tio dagar före sammanträdesdagen.

 

Ordinarie årsmöte skall hållas före februari utgång.

 

Extra möte skall utlysas, då styrelsen eller revisorerna därtill finner anledning, ävensom då minst tio röstberättigade medlemmar i framställning till styrelsen sådant påkallar.

 

Underlåter styrelsen att i föreskriven ordning kalla medlemmarna till ordinarie årsmöte, eller underlåter styrelsen att efter påfordran som i fjärde stycket sägs utlysa extra möte, eller finnes ej behörig styrelse, skall kallelse, som i övrigt med iakttagande av bestämmelser i andra stycket utfärdas av minst tio röstberättigade medlemmar vara att anse som giltig kallelse till möte.

 

 

12 §

Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna gifter samt ständiga ledamöter.

 

Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

 

 

13 §

Möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som är närvarande.

 

 

14 §

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden:

1. Frågan om mötets behöriga utlysande.

2. Justering av röstlängd.

3. Val av a) ordförande och b) sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Styrelsens årsberättelse.

6. Revisorernas berättelse.

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av årsavgift och eventuell inträdesavgift.

9. Val av

a) ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

b) två ledamöter av styrelsen för en tid av två år

c) en suppleant i styrelsen för en tid av två år

d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga.

e) valberedningsnämnd, bestående av tre ledamöter jämte två suppleanter med uppgift att avge förslag till nästkommande val.

10. Förslag, som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst fjorton dagar före mötet. Avser förslag ändring av dessa stadgar eller upplösning av jaktskytteklubben skall dock förslaget vara inlämnat minst trettio dagar före mötet.

 

 

15 § Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.

 

Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.

 

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning, med mera) tillhandahålles revisorerna senast två veckor före årsmötet.

 

 

16 §

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna verksamhetsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före ordinarie årsmöte.

 

 

17 § Beslut

Beslut fattas med acklamation eller avgöras genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestämmes utgången - utom i frågor som omförmäles i 19 § - genom enkel majoritet.

 

Uppstår vid öppen votering, som icke avser val, lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden. Vid val eller sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

 

 

18 §

Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas, om frågan Icke varit upptagen i föredragningslistan för mötet.

 

 

19 § Stadgefrågor

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om jaktskytteklubbens upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, därav minst ett ordinarie, varvid erfordras att minst två tredjedelar av vid respektive möte närvarande röstberättigade medlemmar biträder beslutet.

 

Beslut om upplösning av jaktskytteklubben skall innehålla föreskrift om användning av klubbens tillgångar för sådant ändamål för vilket jaktskytteklubben verkat.

 

Dessa stadgar är antagna av medlemmarna i Östersunds Jaktskytteklubb dels vid extra sammanträde 1973-11-10 och dels vid ordinarie årsmöte 1974-04-05 och 2003-02-25 och gäller från och med sistnämnda dag. Förut gällande stadgar (1949-03-29) upphör samtidigt att gälla.

 

Uppdaterad: 04 MAJ 2008 16:19 Skribent: Magnus Hansson

Gilla vår Facebook-sida så är du gullig!

 

Postadress:
Östersunds JSK - Skyttesport
Box 627
83127 Östersund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info